Ståndpunkter

Den här hemsidan lånas nu ut till kampanjen Nej till marknadshyra. Närverket Rädda Hyresrätterna bildades december 2018, Kampanjen Nej till marknadshyra bildades av Rädda Hyresrätterna, Norra Järva Stadsdelsråd och 18 april kommittén 19 januari 2021 och fick en fortsättning samma höst.

Här nedan följer

  1. Bostadspolitisk plattform valåret 2022
  2. Plattform för Nej till marknadshyras fortsättning, augusti 2021
  3. Plattform vid kampanjen Nej till marknadshyras bildande 19 januari 2021
  4. Ståndpunkter som Rädda Hyresrätterna antog vid sitt bildande december 2018.

1. Bostadspolitisk plattform valåret 2022

RÄDDA HYRESRÄTTEN

BOSTAD ÅT ALLA ÄR EN SOCIAL RÄTTIGHET, INTE EN HANDELSVARA!

  1. Nej till marknadshyra och höjda hyror

– Hyrorna är redan för dyra. Hyreskamp mot höjda och marknadsanpassade hyror

– Stopp för renovräkningar och onödiga standardhöjande åtgärder vid renoveringar. Nollalternativ på riktigt, ja till underhåll, energibesparingar och skattefria underhållsfonder.

  1. Stoppa alla ombildningar, utförsäljningar och bostadsspekulation

– Lag mot bostadsspekulation. Kapitalplacerare ska inte tillåtas spela monopol med våra hyresrätter. Samhället ska ta över bostadsbolag som gör stora vinster på hyresgästernas bekostnad och missköter sitt bestånd.

  1. Statens diskriminering av hyresrätter jämfört med ägt boende måste upphöra

– Boende i villor och bostadsrätter gynnas idag med tusentals kronor i månaden jämfört med hyresrätter av samma storlek. Den slopade fastighetsskatten på stora villor och subventioner som ROT- och ränteavdrag är pengar som istället behövs för att  bygga bort dagens hemlöshet och trångboddhet.

  1. Återupprätta Allmännyttan

Allmännyttan ska befrias från vinstkrav, åter vara hyresnormerande och ha hyresgästdemokrati på riktigt.

  1. Bygg hyresrätter för bostad åt alla med bra standard och skäliga hyror i allmän regi

– Statliga byggsubventioner och allmännyttiga byggbolag i ett nytt miljonprogram för att bygga bort bostadsbristen, renovera och klimatanpassa.

– Återinför investeringsstöd.

  1. Klimatomställ bostadspolitiken

– Värna om närmiljö och barnperspektiv genom att bygga och renovera varsamt. 

– Flerfamiljshus i en klimatsmart stads- och trafikplanering är nyckeln till ett energieffektivt och klimatneutral boende.

– Allmännyttiga bostäder och gemensam välfärd är grundstenar i bygget av ett tryggt, rättvist och hållbart samhälle.

2. PLATTFORM för demonstrationen 18 september. Antagen på stormöte 23 augusti 2021

Kampen mot höga marknadshyror fortsätter

Att Januariöverenskommelsens förslag om fri hyressättning i nyproduktion har fallit är en viktig delseger för den växande proteströrelsen mot marknadshyra bland landets tre miljoner hyresgäster och övriga medborgare. 

Men både detta förslag och  den s k Hyreskommissionens förslag om ökade lägeshyror som ingick i  punkt 44 kan tas upp igen efter nästa val. Hotet om marknadshyror kvarstår och protesterna måste fortsätta.

Status quo är ingen lösning. Vi är många som har fått nog av en skriande bostadsbrist med hemlöshet, trångboddhet, snabbt tilltagande boendesegregation, ombildningar och en utveckling där våra bostäder har förvandlats till spekulationsobjekt på en globaliserad finansmarknad.

Som hyresgäster lever vi idag med konsekvenserna av en avvecklad bostadspolitik som också på ett orimligt sätt har ökat våra boendekostnader jämfört med ägt boende. Även dagens höga presumtionshyror i nyproduktionen, fastighetsägarnas fria hyressättning med skyhöga hyreshöjningar efter renoveringar av tomställda lägenheter och ökade lägeshyror efter så kallad systematisk hyressättning innebär en utveckling mot orimligt höga hyror.

Inte minst de miljonprogramsområden som tidigare privatiserats är idag heta spekulationsobjekt för nya fastighetsbolag som ägs av all världens riskkapitalister och kapitalförvaltare.

Att bolag som Vonoviaägda Hembla och Victoria Park till och med har välkomnats som associerade medlemmar av Sveriges Allmännytta är en slående bekräftelse på den svidande kritik som FN:s tidigare bostadsrepresentant Leilani Farha har riktat mot även den svenska regeringen för att ha överlämnat bostadspolitiken till den globaliserade finansmarknaden.

Sverige behöver en helt ny och social bostadspolitik som utgår från att bostaden faktiskt är en grundlagsskyddad mänsklig rättighet och inte en handelsvara. 

Vi behöver omedelbart en Lex Hembla som sätter sätta stopp för den bostadsspekulation med privatiserad allmännytta som drivs av uselt underhåll och skyhöga renoveringshyror utan något som helst inflytande för hyresgästerna. En lag som i stället kan bana väg för en återkommunalisering. För att hyresrätten åter ska bli en trygg bostad krävs att en allmännyttig och hyresnormerande allmännytta återupprättas, som också måste bygga på ett verkligt inflytande för hyresgästerna. 

Från att i dag vara en boendeform som grovt och systematiskt missgynnas jämfört med ägda boendeformer (som fått ROT-, RUT- och ränteavdrag och borttagen fastighetsskatt m.m.) måste allmännyttiga hyresrätter av både sociala skäl och klimatskäl tvärtom bli en prioriterad boendeform.

Liksom på 1960-talet måste bostadsbristen byggas bort och det gamla bostadsbeståndet renoveras. Det krävs en statlig bostadspolitik som i samarbete med kommunerna och inte minst de boende själva kan garantera alla rätten till en god och klimatsmart bostad till en hyra som är möjlig att betala. 

Vi är en del av en internationell rörelse stödd på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och FN:s globala mål för fred klimat och rättvisa, där ett av målen är hållbara städer med fullgoda säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla senast år 2030. Vi inspireras av  hur aktivister över hela världen på olika sätt kämpar mot att bostäder ska vara handelsvaror. Ett näraliggande exempel är hur man i Berlin mobiliserat för hyressänkningar och återköp av privatiserade hus. 

3. Plattform för Nej till marknadshyra, 19 januari 2021

Det senaste året har präglats av kriser och bakslag med förödande konsekvenser för människors hälsa och välmående.Trots att marknadslösningar har visat sig vara en viktig orsak till hälsokrisen ser vi med häpnad hur regeringen och januaripartierna försöker driva igenom en ny jättestor förändring: nya steg mot marknadshyror. Det här är riktigt allvarligt och måste stoppas.

I januariavtalet (med stöd av S, Mp, C och L) finns kravet på att marknadshyror ska införas i nybyggnation samt krav på att öka lägesfaktorns betydelse i hela bostadsbeståndet. En utredning och en kommission är tillsatt för dessa uppdrag med slutdatum 31 maj och 30 juni.  

Marknadshyror i nybyggnation sprider sig till hela beståndet, inte minst genom hutlösa hyreshöjningar efter renoveringar. Marknadshyror kan leda till 30 – 50 procentiga hyreshöjningar, både i innerstad som ytterstad. Bostadsbolagens bristande ansvar  visas i att de mitt under pandemin genomfört vräkningar och yrkat på kraftigt höjda hyror. När marknaden själv ska sätta hyran utan förhandling med Hyresgästföreningen undergrävs organiseringen av hyresgäster och försämringarna multipliceras. Det blir svårare att sätta dit oseriösa värdar.

Marknadshyror kommer inte att leda till fler bostäder. Det kommer endast leda till mer spekulation med våra hem,  allt färre kommer att ha råd med ett bra boende. Pandemin har verkligen visat vikten av att ha ett hem men också en trygg anställning. Den urholkade arbetsrätten i kombination med marknadshyror lägger grunden till ett otryggt samhälle där arbetare och studenter får allt svårare att ha råd med ett eget hem,

Hotet om marknadshyror men också mot välfärden i stort måste stoppas. Istället behöver vi en social bostadspolitik som bygger på demokrati, mänskliga rättigheter och klimatmedvetenhet. Hyrorna ska förhandlas fram, hyresgästerna behöver sin kollektiva styrka gentemot vår motpart hyresvärden. Alla ska ha råd att bo, ett hem är en rättighet. Samhället har ett ansvar för byggande av billiga och klimatsmarta allmännyttiga bostäder. Hyresgäster ska ha rätt till inflytande över renoveringar – renovräkningar måste få ett omedelbart stopp.

Vi höjer nu våra röster som hyresgäster. Vi har jagats länge nog med hot om ombildningar, ständiga hyreshöjningar, skattediskriminering, renoverings-chocker och genom bostadsbrist. Nu får det vara nog. 

Det krävs nu ett myller av coronasäkert motstånd och maximal aktivitet för att ändra utgångsläget. Individer, hyresgästföreningar, nätverk, fackföreningar, politiska organisationer och andra organisationer är alla välkomna. Digitala kampanjer, uppvaktningar, möten, flaggningar, hundratals smådemonstrationer  samt gemensamma protestdagar behövs. 18 april är motståndsvårens höjdpunkt då det blir protester över hela landet.

Den 19 januari samlades hyresgäster, aktivister, nätverk och organisationer i ett stormöte som sjösatte kampanjen Nej till marknadshyra, däribland initiativtagarna Nätverket Rädda Hyresrätterna, Norra Järva Stadsdelsråd och 18 april-kommitten. Kom med du också! Var med och bygg denna solidariska rörelse, för allas lika värde, för välfärden och för framtiden.

4.Upprop som antogs enhälligt på första stormötet för Nätverket Rädda Hyresrätterna i Husby 5 december 2018

Upp till kamp mot ombildningar och marknadshyror – för rätten till en bra bostad som vi har råd med

För många unga och äldre utan höga inkomster eller eget kapital är en hyresrätt fortfarande den enda chansen till en trygg bostad, som i klimatkrisens spår dessutom borde vara den mest gynnade. Ändå är ingen boendeform mera orättvist behandlad än dagens hyresrätter, jämfört med de ägda bostäder eller bostadsrätter som systematiskt favoriseras genom låga skatter och generösa avdrag.

När därför det nya blågröna styret i Stockholms stadshus vill ombilda och sälja ut allmännyttan i ytterstaden samtidigt som borgerliga riksdagspartier vill driva igenom “fria” marknadshyror, är detta ett oerhört hot mot Sveriges hyresgäster. Ytterst få ledande politiker har heller lyft ett finger mot de hutlösa hyreshöjningar efter ofta illa utförda renoveringar och de nyproduktionshyror som redan idag plogar för “marknadshyror”.

Att delar av allmännyttan redan tidigare har privatiserats och tillåtits bli bli feta spekulationsobjekt för världens största riskkapitalbolag, som Blackstone-ägda Hembla (f d D. Carnegie & Co), är ett skriande monument över bostadens förvandling från en social rättighet till en handelsvara.

Detta är en utveckling som vi lovar varandra att bekämpa. Vi kräver en ny social bostadspolitik med kraftigt ökat inflytande för hyresgästerna, som kan garantera allas rätt till goda och klimatsmarta bostäder med hyror som vi har råd med. Rika erfarenheter från tidigare strider mot ombildningar visar att ett målmedvetet motstånd också har goda möjligheter att vinna!

Vi som är samlade till stormötet Rädda hyresrätterna i Folkets Husby den 5 december 2018 uppmanar därför alla hyresgäster att tillsammans med Hyresgästföreningen och en lång rad nätverk och organisationer samordna en gemensam kamp:

– Mot marknadshyror, skamlösa renoveringshyror och alla försök att ombilda och sälja ut allmännyttan!

– För ett blandat boende, som prioriterar nya hyresrätter i de mest segregerade rika stadsdelarna!

– För en ny social bostadspolitik som bygger bort bostadsbristen, stoppar bostadsprofitörerna, sänker hyrorna och garanterar förbättrat underhåll med makt åt hyresgästerna!

– För en stärkt, demokratisk och klimatsmart allmännytta utan vinstkrav. Bostaden ska vara en social rättighet och inte en handelsvara!


Stormötet beslöt också bland annat att bilda en mail-lista och sidor på internet för informationsspridning – valde en samordningsgrupp – spikade datum för kommande protester; 12 december, 21 januari och 28 januari 2018/2019 till att börja med.

——-